Audyt recyklera

Audyt recyklera

weryfikacja-zasadności-i-formalnej-poprawności-wystawianych-dokumentów-DPO,-DPR,-EDPO-i-EPDR
weryfikacja-zasadności-i-formalnej-poprawności-wystawianych-dokumentów-DPO,-DPR,-EDPO-i-EPDR

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący recykling odpadów opakowaniowych są zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Nieprzekraczalny termin wykonania tego obowiązku mija 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

Wejście w życie tych przepisów oznacza, że rok 2016 był pierwszym rokiem podlegającym audytowi. Nowe przepisy dotyczą podmiotów prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty DPO lub DPR, a także podmiotów eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub EDPO. Audyt może być wykonany jedynie przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, czyli jednostki mające akredytację EMAS. Zakres rocznego audytu obejmuje między innymi sprawdzenie posiadanych pozwoleń, ocenę zgodności procesu odzysku odpadów z tym pozwoleniami, ocenę możliwości technicznych recyklera oraz weryfikację zasadności i formalnej poprawności wystawianych dokumentów DPO, DPR, EDPO i EPDR.

Pozostając w zgodzie z przepisami prawa DCR Sp. z o.o. poddała się audytowi zewnętrznemu wybierając na partnera tej operacji firmę DNV GL, grupę powołaną do życia wprawdzie w 2013 r., ale sięgającą korzeniami roku 1864. W naszej opinii międzynarodowy zasięg działania oraz wieloletnie doświadczenie dają gwarancję uzyskania rzetelnej oceny.

Rezultatem przeprowadzonego audytu jest raport, który pokazuje, że DCR Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w sposób rzetelny, transparentny i w pełnej zgodzie z przepisami prawa.