oznaczania-każdego-egzemplarza-IBC-(DPPL)-odpowiadającego-swojemu-wzorcowemu-typowi-konstrukcji-oznakowaniem-„UN”

W Polsce właściwą władzą do przeprowadzania badań  wstępnych i okresowych oraz po naprawie DPPL jest Transportowy Dozór Techniczny, a jednostką upoważnioną do wykonywania badań typu konstrukcji DPPL jest Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) zgodnie z Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Badania typu konstrukcji, to wszechstronne badania obejmujące próby wytrzymałościowe, stanowiące symulację możliwych zdarzeń, które mogą wystąpić w procesie eksploatacji, a także mające potwierdzić dopuszczenie danego rodzaju IBC (DPPL) do przewozu określonego towaru lub grupy towarów niebezpiecznych. Badania typu konstrukcji są prowadzone przez „właściwą władzę” lub jednostkę upoważnioną /COBRO/ Pozytywny wynik badań daje prawo oznaczania każdego egzemplarza IBC (DPPL) odpowiadającego swojemu wzorcowemu typowi konstrukcji oznakowaniem „UN”.

Wymagania dotyczące konstrukcji, badań i eksploatacji określają przepisy Umowy ADR, w Działach 4.1 i 6.5, a w zakresie okresu użytkowania w szczególności punkty:

4.1.1.15  –  wskazany maksymalny okres eksploatacji takiego opakowania tj. 5 lat od daty produkcji; wyjątek gdy właściwa władza ustali krótszy okres, wynikający z właściwości przewożonego materiału – niektóre DPPL do przewozu kwasu azotowego mogą być eksploatowane tylko przez 2 lata

6.5.4.4.1 – wskazany okres 2,5 roku dla badania pośredniego

Badaniom wstępnym i okresowym podlega każdy DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego oraz DPPL złożony ze zbiornika z tworzywa sztucznego

Badania DPPL po naprawie

Wszystkie naprawy wykonywane są w uprawnionych przez TDT warsztatach i na podstawie indywidualnie uzgodnionej dokumentacji. DPPL uszkodzony w wyniku uderzenia lub z innego powodu powinien być naprawiony w taki sposób i w takim zakresie  aby  odpowiadał  typowi  konstrukcyjnemu.  DPPL  z  tworzywa  sztucznego i naczynia wewnętrzne DPPL złożonych nie podlegają naprawie i powinny być wymienione. DPPL po naprawie poddawany jest pełnym badaniom i próbom w takim zakresie jak podczas badania wstępnego. Mogą być wyznaczone nowe terminy badań okresowych licząc o daty zakończenia badania po naprawie.

Po badaniach okresowych przeprowadzanych przez TDT, w przypadku pozytywnego  wyniku, pojemniki są oznaczane w następujący sposób:

  • XX/YY/ cecha inspektora /ZZZ
  • XX – miesiąc w którym przeprowadzono badanie szczelności,
  • YY – dwie ostatnie cyfry roku, w którym przeprowadzono w/w badanie
  • Cecha inspektora TDT
  • ZZZ – kolejny  numer  protokołu  w danym roku kalendarzowym inspektora TDT przeprowadzającego badanie

Z przeprowadzanych badań sporządzane są protokoły i przekazywane właścicielowi DPPL. Protokół z badania i próby powinien być przechowywany co najmniej do następnego badania lub próby.

oznaczania-każdego-egzemplarza-IBC-(DPPL)-odpowiadającego-swojemu-wzorcowemu-typowi-konstrukcji-oznakowaniem-„UN”
oznaczanie-każdego-egzemplarza-IBC-(DPPL)-odpowiadającego-swojemu-wzorcowemu-typowi-konstrukcji-oznakowaniem-„UN”

Przepisy szczegółowe dotyczące opakowań z tworzywa sztucznego

DPPL nie powinien być napełniany i nadawany do przewozu po upływie terminu ważności ostatniego badania okresowego lub kontroli. DPPL napełniony przed upływem terminu ważności ostatniego badania okresowego lub kontroli, może być przewożony przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące po upływie terminu ważności ostatniego badania okresowego lub kontroli. Dodatkowo, DPPL może być przewożony po upływie terminu ważności ostatniego badania okresowego lub kontroli:

– po opróżnieniu, lecz przed oczyszczeniem, w celu przeprowadzenia wymaganego badania lub   kontroli przed ponownym napełnieniem.

– o ile właściwa władza nie postanowiła inaczej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od daty upływu terminu ważności ostatniego badania okresowego lub kontroli dla umożliwienia zwrotu materiałów niebezpiecznych lub ich pozostałości, w celu ich zlikwidowania lub wtórnego wykorzystania.

Nasza firma wykonuje badania pośrednie i okresowe zbiorników DPPL. Posiadamy niezbędne zaplecze oraz doświadczenie umożliwiające wykonanie badań zgodnie z przepisami i wymogami Umowy ADR.

potwierdzenie-nadania-certyfikatu
oznaczanie-każdego-egzemplarza-IBC-(DPPL)-odpowiadającego-swojemu-wzorcowemu-typowi-konstrukcji-oznakowaniem-„UN”

Podziel się tym postem / Share this post